Quảng Cáo Tại TimTrangVang.com

Các vị trí quảng cáo ở TimTrangVang.com

1. Quảng cáo tin VIP (trong mỗi danh mục + theo địa phương).

Mỗi tin/ tháng = 100.000đ

2. Quảng cáo Logo ở trang chính.

Mỗi logo/ tháng = 100.000đ

3. Quảng cáo Banner ở trang chính.

Mỗi tin/ tháng = 200.000đ

4. Quảng cáo Logo ở trang phụ.

Mỗi logo/ tháng = 50.000đ

5. Quảng cáo Banner ở trang phụ.

Mỗi tin/ tháng = 100.000đ

Liên kết với TimViecSo.com

Đối với doanh nghiệp nạp tài khoản trên 100.000đ sẽ được tặng tài khoản 100.000đ tương ứng tại hệ thống tìm việc TimViecSo.com.

Share và Like để SEO Doanh nghiệp lên Google